ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"

 


 

Departamentul de toponimie

Responsabil de departament:

CS I dr. Vlad Cojocaru

 

Cercetătorii departamentului:

 

Direcţii de cercetare:

Seria Moldova a Tezaurului toponimic al României (operă elaborată în paralel, cu metode mai mult sau mai puţin diferite, de patru institute ale Academiei Române: Institutul de Lingvistică din Bucureşti, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Timişoara şi Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi) este proiectată în mai multe volume, fiecare format din mai multe părţi. Volumul I, din care au apărut deja patru părţi, cuprinde lucrări cu caracter preliminar sau auxiliar, prezentând şi un interes în sine, care oferă baza teoretică şi metodologică a întregii serii, având ca scop decongestionarea analizei lexicografice propriu-zise, întreprinsă în următoarele volume.

Partea lingvistică a Repertoriului (TTRM I 1-2) cuprinde, în esenţă, nomenclatura geografică oficială, prezentată în diacronie, cu toate variantele sale (grafice, fonetice, lexicale, morfosintactice). Această parte va fi reluată selectiv în volumele următoare, eliminându-se deformările artificiale şi utilizând un sistem economic de trimiteri la primul volum. Partea a 3-a şi a 4-a oferă date utile despre vechea toponimie a Moldovei. Partea a 4-a este prefaţată de un studiu amplu de geografie istorică.

Următoarele volume, consacrate Dicţionarului toponimic, sunt delimitate pe zone de anchetă, diferenţiate după criteriul bazinelor hidrografice (al Sucevei, al Moldovei, al Bistriţei, al Trotuşului, al Putnei, al Bârladului, al Prutului şi valea Siretului). Ultimul volum va cuprinde o serie de indici (lexical, etimologic, de sufixe şi prefixe) care vor permite o orientare lingvistică rapidă asupra întregului material. Dicţionarul va include toate categoriile de nume topice (rurale şi urbane, majore şi minore, dispărute din uz sau actuale, româneşti sau străine), indiferent de forma în care se prezintă (simple, perifraze, sintagme sau compuse), riguros definite (cu ajutorul hărţii la scara 1.25.000) şi analizate sub aspect fonetic, morfologic, sintactic şi etimologic; va fi, deci, un dicţionar toponimic general. El se va lucra după metoda câmpurilor toponimice, fiecare articol va cuprinde un toponim de bază (primar), împreună cu toate numele dezvoltate de la acesta. Apariţia toponimelor secundare (derivate) va fi marcată în termenii proceselor structurale specifice (polarizarea, diferenţierea, extensia şi restrricţia), analoge celor lexicale. Lucrarea intenţionează să reflecte cât mai fidel organizarea „naturală” a toponimiei în microstructuri, ea va fi, deci, un dicţionar de tip structural. Corespondenţa dintre câmpurile toponimice şi mapa geografică omogenă este urmărită dintr-operspectivă diacronică, această metodă având o importanţă considerabilă pentru reconstituirea procesului de formare şi evoluţie a numelor de locuri.

Departamentul de toponimie a fost implicat şi în realizarea proiectului Academiei Române Micul dicţionar toponimic al Moldovei (România) (MDTM). Dicţionarul îşi propune să ofere, într-o formă lexicografică simplificată, o selecţie de toponime reprezentative pentru Moldova istorică, desemnând obiectele (socio)geografice cele mai importante din clasa de obiecte la care aparţin: localităţi, ape curgătoare şi stătătoare, forme de relief, păduri sau câmpii etc. Pentru toate aceste toponime se oferă informaţii lingvistice esenţiale, sincronice şi diacronice: definiţie, forme populare, prime atestări, variante şi etimologie. Lucrarea va reprezenta un mijloc de informare comod, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, asupra originii şi evoluţiei toponimiei majore din Moldova, în ceea ce are ea general românesc sau specific în raport cu toponimia altor provincii istorice. În anul 2014 a fost finalizat un prim volum cuprinzând Toponimia personală, un al doilea volum cuprinzândToponimia descriptivă,realizat în perioada 2014-2018, din aceeaşi perspectivă structurală şi etimologică, a apărut în 2021.

Pe lângă activitatea din cadrul proiectului prioritar, cercetătorii Departamentului au iniţiat / colaborează la o serie de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională, din domeniile: lexicologie, lexicografie, lexicografie computerizată, filologie, istoria limbii române, lingvistica corpusurilor..

 

Volume colective publicate, realizate în cadrul proiectului prioritar Tezaurul toponimic al României. Moldova :

Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) Partea a 2-a. Toponime descriptive. Coordonatorul seriei Moldova a Tezaurului toponimic al RomânieI: Dragoş Moldovanu. Colectivul de autori: Daniela Butnaru (A–C) cercetător ştiinţific I, doctor în filologie; Dinu Moscal (D–L) cercetător ştiinţific III, doctor în filologie; Ana-Maria Prisacaru (M–R) cercetător ştiinţific III, doctor în filologie; Vlad Cojocaru (S–Z) cercetător ştiinţific I, doctor în filologie. Consultant ştiinţific: Dragoş Moldovanu. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, 464 p., ISBN: 978-606-714-644-8.

Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul II Mic dicţionar toponimic al Moldovei  (structural şi etimologic) Partea 1. Toponime Personale. Coordonatorul seriei Moldova a Tezaurului toponimic al RomânieI: Dragoş Moldovanu profesor universitar (Iaşi) doctor în filologie. Colectivul de autori: Daniela Butnaru (A–C) cercetător ştiinţific II, doctor în filologie; Dinu Moscal (D–L) cercetător ştiinţific III, doctor în filologie; Ana-Maria Prisacaru (M–R) cercetător ştiinţific III, doctor în filologie; Vlad Cojocaru (S–Z) cercetător ştiinţific I, doctor în filologie; Scheme lexicografice, etimologii, revizia generală:Dragoş Moldovanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 472 p. + LXIX.

Dragoş Moldovanu, Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul I, partea a 4-a: Toponimia Moldovei în cartografia europeană veche (cca 1395-1789), Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, 2005, 313 p. + CLXIX.

Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Gabriel Istrati, Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul I, partea a 3-a: Toponimia Moldovei în documente scrise în limbi străine (exclusiv slavona). 1332-1850, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2004, 244 p. + XL.

Tezaurul toponimic al României. Moldova (TTRM). Volumul I . Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale. 1772-1988 . Partea I. A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) A - O, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991 (Coordonatorul seriei Moldova a Tezaurului toponimic al României: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii A: Colectivul de cercetători ai Institutului: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Ion A. Florea, Gabriel Istrate, Dragoş Moldovanu, Ion Nuţă şi Colaboratori externi; Identificări, localizări: Vlad Cojocaru, Dragoş Moldovanu; Scheme lexicografice, înglobări, corelaţii, revizia generală a Secţiunii A: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii B: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Gabriel Istrate) , 827 p. + XCVI

Tezaurul toponimic al României. Moldova (TTRM). Volumul I . Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale. 1772-1988 . Partea a doua. A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) P – 30 Decembrie. B. Unităţi complexe, Bucureşti, Editura Academiei Române,1992 (Coordonatorul seriei Moldova a Tezaurului toponimic al României: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii A: Colectivul de cercetători ai Institutului: Mircea Ciubotaru, Vlad Cojocaru, Ion A. Florea, Gabriel Istrate, Dragoş Moldovanu, Ion Nuţă şi Colaboratori externi; Identificări, localizări: Vlad Cojocaru, Dragoş Moldovanu; Scheme lexicografice, înglobări, corelaţii, revizia generală a Secţiunii A: Dragoş Moldovanu; Redactorii Secţiunii B: Mircea Ciubotaru,Vlad Cojocaru, Gabriel Istrate), 876 p. + 6 pl.

 

I. Granturi obţinute de cercetători ai Departamentului de toponimie

 

Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova) , proiect finanţat de CNCSIS (cod PN II IDEI nr. 278/ 2007–2010). Director de proiect: Dragoş Moldovanu. Membri ai echipei de cercetare: Vlad Cojocaru, Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru.

Dinu Moscal, Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, grant CNCSIS – TD, nr. 23/2008, 2008-2009.

 

II. Participări ale membrilor Departamentului la granturi şi proiecte naţionale

Centrul de Studii Biblice «Monumenta linguae Dacoromanorum» , proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008 –2014. Director de proiect: Eugen Munteanu. Colaboratori externi din Departament: Dinu Moscal.

Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii române dintre 1900–2007 în vederea actualizării Dicţionarului general al literaturii române, grant al Academiei Române, 2007. Director de proiect: CS. I. Ofelia Ichim. Cercetător: Daniela Butnaru.

Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român , proiect finanţat de CNCSIS, 2007 –2010, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Felicia Dumas. Cercetător: Daniela Butnaru.

Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română , proiect finanţat de CNCSIS, 2005–2007, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de proiect: Eugen Munteanu. Cercetător: Daniela Butnaru.

Proiectul internaţional Charta Europeană a Plurilingvismului (Paris, Franţa). Colaborator: Daniela Butnaru.

 

III. Participări la granturi şi proiecte internaţionale  

Rumänisch-deutsches Wörterbuch de Heimann Tiktin. Proiect internaţional interuniversitar, Freiburg-Iaşi, 1979 –1987. Coordonatori: Paul Miron, V. Arvinte. Colaborator: Vlad Cojocaru.

 

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România