ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE"

 
   
Pagina principală
Repere istorice
Departamente:
Istorie literară
Etnologie
Lexicologie şi lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Simpozioane
Volume
Bibliotecă
Premii şi distincţii
Publicaţii periodice
Colaborări internaţionale
  Secretariat
 
  Asociaţia „A. Philippide"
1. Anuar de lingvistică şi istorie literară

Colegiul de redacţie: Stelian Dumistrăcel redactor-şef; Remus Zăstroiuredactor-şef adjunct; Doina Hreapcă redactor-şef adjunct, Luminiţa Botoşineanu, Ioana Repciucsecretari ştiinţifici de redacţie; Daniela Butnaru, Ion. H. Ciubotaru, Victor Durnea, Gabriela Haja membri.

Publicaţia periodică a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” continuă revista „Studii şi cercetări ştiinţifice – Filologie ” – Iaşi, apărută între anii 1950 şi 1962. În anul 1964 s-a inititulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. În perioada 1981–1994 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară. Începând cu t. XXXIV–XXXVIII (1994–1998), cele două serii au fost reunite într-un singur volum. În total s-au publicat 24 de tomuri, reprezentând 28 de volume propriu-zise.

„Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie, onomastică, stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară şi întreţine relaţii de schimb cu numeroase publicaţii de profil asemănător din străinătate. Textele sunt însoţite de rezumate în limbi de circulaţie internaţională şi pot fi consultate pe pagina publicaţiei: http://alil.academiaromana-is.ro/.

2. Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Redacţia: Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Maricica Munteanu, Elena Tamba.

Publicaţie trimestrială, apărută din anul 2000 (număr unic, 1–4), cu titlul primei reviste a Institutului (1932–1950), iniţiată de Mircea Ciubotaru (redactor până în 2007, alături de Gabriela Haja, până în 2010 şi Ofelia Ichim). Are caracter informativ, reflectând în rubrici permanente activitatea curentă, ştiinţifică şi organizatorică. Se raportează, trimestrial, etapele şi fazele proiectelor de cercetare din cadrul departamentelor, se rezumă conţinutul comunicărilor ştiinţifice lunare din Institut şi se înregistrează toate participările cercetătorilor la manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale. Se consemnează, de asemenea, contribuţiile editoriale şi publicistice ale membrilor Institutului (volume, studii, articole, recenzii) şi ecourile acestei activităţi. Pentru evidenţierea specificului Institutului, s-au realizat sinteze cu caracter istoric asupra preocupărilor şi realizărilor departamentelor după anul 1950 şi s-a iniţiat o serie de evocări şi profile (aniversare sau comemorative) ale personalităţilor care au ilustrat viaţa ştiinţifică academică. „Buletinul” consemnează evenimentele semnificative din evoluţia organizatorică a Institutului: concursuri de încadrare, promovări, doctorate, vizite de informare şi colaborare, pensionări. Poate fi consultat la adresa http://www.philippide.ro/pages/arhiva.html.

3. Philologica Jassyensia

Colegiul de redacţie: Ofelia Ichimdirector, Florin-Teodor Olariuredactor-şef, Luminiţa Botoşineanuredactor-şef adjunct, Marius-Radu Clim, Doris Mironescu, Elena Tamba redactori.

Revistă semestrială publicată din anul 2005, ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377, inclusă în mai multe baze de date internaţionale, a fost acreditată CNCSIS în categoria B+ (cod CNCSIS 695) până la 31 decembrie 2011. De la 1 ianuarie 2012, a fost acreditată în Categoria C, conform evaluării CNCS. Începând cu sesiunea de evaluări din decembrie 2012, organizată de CNCS, revista a primit categoria B. La sesiunea din decembrie 2020, organizată de CNCS, revista „Philologica Jassyensia” a primit categoria A. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a citi articolele vă rugăm să accesaţi site-ul www.philologica-jassyensia.ro

 

Începând cu nr 1/2015, revista „Philologica Jassyensia” este indexată Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 

 

 

 

    > Pagina principală a Institutului

© Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România